TC Kimlik No
Şifre

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

- Seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda, aralarından bir başkan, bir yazman üye seçmek, seçim sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu’na bildirmek,

- Denetleme ve inceleme görevini seçildiği günden itibaren bir yılı geçmeyen aralıklarla yürütmek,

- Bursaspor’un, tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterip göstermediğini denetlemek,

- Bursaspor’un idari, mali ve parasal işlerini denetlemek, bütün defterlerini, muhasebe evrak ve kayıtlarını incelemek, gelir ve giderlerin bütçe uygunluğunu ve borçlanma yetkisini araştırmak ve irdelemek, idari yönden yasalara ve kurallara uygunluğunu denetlemek,

- Bu görevi yerine getirirken, eksik ve kurallara aykırı görecekleri gelir ve gider işlemleri için gözlem, doğrulama, aritmetik ve aktarma denetimi yapmak, ayrıca görev konularıyla ilgili belge envanter incelemesiyle bilgi toplamak, Yönetim Kurulu’nu sözlü ve yazılı olarak uyarmak,

- Bursaspor’un maddi çıkarları ile ilgili konularda Genel Kurul’u toplantıya çağırmasını Yönetim Kurulu’ndan yazı ile istemek ve konu ile ilgili Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu’nu bilgilendirmek,

- Bütçe dönemi sonunda düzenleyeceği raporu Genel Kurul’a sunmak,

- Denetleme görevi ile ilgili olarak Bursaspor organları ile diğer kurum ve kuruluşlar ile yazışma yapmak,

- Yönetim Kurulu’nun talebi halinde Bursaspor Kulübü Derneği’nin hakim ortak olduğu şirketlerde denetim yaparak, raporlarını Yönetim Kurulu Başkanlığı’na sunmak,

- İç denetim usul ve esasları konusunda gerekir ise denetleme yönetmeliği çıkarmak.

 

 

DENETLEME KURULU

TAYFUR SERDAR GÜLLÜLÜ

ASİL

UĞUR ÖZER

ASİL

RECEP GÜLLER

ASİL

ONUR DAĞLI

YEDEK

EMİR AKBAYIR

YEDEK

AHMET COŞKUN  YEDEK