Genel Kurul Üyeliği

Genel Kurul Üyeliği

YENİ ÜYELİK BAŞVURUSU HAKKINDA

Üyelik Koşulları Bursaspor’a üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır;

 a. İlgili mevzuat ve tüzükle düzenlenen üyelik koşullarına ve fiil ehliyetine sahip gerçek kişi olmak,

 b. Bursa kulüpleri dışında, Türkiye’deki başka herhangi bir profesyonel kulübe veya bunlarla ilintili bir sivil toplum kuruluşuna üye olmamak veya Bursaspor sevgisinin önüne geçecek düzeyde bir ilgi duymamak,

 c. Hakkında; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, sahtecilik, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve kullanma suçundan, işkence ve eziyet suçlarından ve cinsel istismar ile kadına ve çocuğa şiddet suçlarından herhangi birinden kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak, 

d. Bursaspor’a üyelikten kesin suretle çıkartılmamış olmak,

e. Oy kullanabilir durumdaki iki asıl üye tarafından referans olunarak üyeliğe önerilmek. Bir üye, her ay bir kişiyi üyeliğe önerebilir.

f. Giriş aidatı (2000 TL) ve yıllık aidat (2024 Yılı Aidatı: 800 TL) 2800 TL'yi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerindeki kulüp veznesine yatırmak, 

g. Yönetim Kurulu’nca üyeliğine karar verilmiş olmak, koşullarını taşıyan gerçek kişiler Bursaspor’a üye olabilirler.

Üyelik Başvuru Süreci

Üyelik Başvuru Süreci Üyelik başvuruları, her ayın ilk 5 (beş) günü içerisinde yapılır. Başvurular, bir liste halinde Bursaspor’un resmi internet sitesinde yayınlanır. Başvuru dosyasını (üyelik formu ile birlikte, mevzuatın aradığı ve/veya Üye Sicil Kurulu yönergesinde belirlenen diğer belgeleri de ekleyerek) tamamlar.

Üyelik Başvuru Değerlendirme Süreci Başvurular,

 Üye Sicil Kurulu’nca tüzük hükümlerine göre incelenir. İncelemede; başvurunun mevzuat kapsamında üyelik şartlarını taşıyıp taşımadığı, blok üyelik veya benzeri şekilde Genel Kurul iradesini sakatlayıcı amaçla yapılıp yapılmadığı, üyenin Bursaspor’un değerlerini koruyup koruyamayacağı ve benzeri hususlar değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu’na sunulur. 

Üyelik başvurusu, en çok otuz gün içinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Üye Sicil Kurulu’nun olumsuz görüşüne rağmen, Yönetim Kurulu tarafından başvurusu kabul edilen veya Üye Sicil Kurulu’nun olumlu görüşüne rağmen, Yönetim Kurulu tarafından başvurusu reddedilen üye ya da üyeler ile ilgili son karar, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında, ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülür ve oylamaya sunulur. Bu karar ile üyelik hükmü kesinleşir. Üyelik başvurusu kabul edilmeyen kişinin, yeniden üyelik başvurusu yapması için ret kararı verilmesi tarihinden itibaren 1 ( bir ) yıllık sürenin geçmesi gerekir.

Yeni üye, oy hakkını,  Bursaspor üyeliğine kabulünü izleyen ve oy kullanılan ilk Seçimli Genel Kurul Toplantısı’ndan sonra kazanır.

Detaylı bilgi için 444 1963 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 

Tüzüğümüzün 9.1. maddesi gereği; Oy kullanabilir durumdaki iki asıl üye tarafından referans olunarak önerebilir.

Bir üye, her ay bir kişiyi üyeliğe önerebilir.

Gerekli Belgeler:
Form (Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz)
İkametgah
Adli Sicil Kaydı
Kimlik Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf
2800 TL (Nakit)
2 Adet 2 Yılı Dolmuş İmzalı Referans


ÜYELİĞE YENİDEN BAŞVURU YAPILMASI

Üyeliğe yeniden başvuru yapılması durumunda, aşağıdaki esaslar uygulanır.

Disiplin cezası niteliğindeki kesin çıkarılma hali dışında, üyeliği herhangi bir nedenle sona eren kişiler, Bursaspor üyeliğine yeniden başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunanların Bursaspor’a üyeliğine engel halinin bulunmaması şarttır. 

Yeniden üyelik başvurusunda bulunan kişiler hakkında, yeni üye kabul hükümleri uygulanır. Bu kişilerin geçmişte kulüpte üye oldukları süre, kıdem aranan hususlarda yeniden gerçekleşen üyelik sürelerine dahil edilir.

Aidat borcu nedeniyle çıkartılan üye; yeniden üyelik başvurusu yaptığı tarihte (geçmiş dönemlerdeki borcuna karşılık gelen) güncel yıllık aidatın üç katı kadar bağışa ilaveten, yeni giriş ve yıllık aidatını ödemesi durumunda, yeniden üyelik başvurusu yapabilir.

İstifa eden üye, yeniden üyelik başvurusu yaptığı tarihte geçerli olan yıllık üyelik aidatının iki katı kadar bağışa ilaveten, giriş ve yıllık aidatını ödemesi durumunda, yeniden üyelik başvurusu yapabilir. Spor federasyonlarında kurul üyeliği ya da görev alma sebebiyle, kulüp üyeliğinden istifa eden kişiler bakımından ise bu şart aranmaz.
 

SİCİL AFFI BAŞVURUSU

Aidat borcu veya istifa nedeniyle üyeliği son bulmuş eski üyeler, 31.12.2023 tarihine kadar başvuru yapmaları halinde bir defalık “Sicil Affı”ndan faydalanabilirler. Söz konusu üyelerin yeniden üyeliğe başvurusunda referans şartı aranmaz ve yeniden üyelik için tanımlanan geçmiş dönem borçlarına karşılık bağış şartından muaf olarak sadece giriş aidatı ile yıllık aidatı öderler. Üye Sicil Kurulu bu durumdaki üyelerin geçmişte blok üye şeklinde kaydedilip kaydedilmediği ve Bursaspor dışındaki spor kulüpleri ile iltisaklı olup olmadığına dair incelemesini tamamlayarak, üyeliğe kabul yönündeki görüşünü Yönetim Kurulu’na sunar. Sicil Affı ile yeniden üyeliğe kabul edilmesi öngörülen adayların listesi 2024 Mart ayı içerisinde resmi internet sitesinde yayınlanır ve mevcut üyeler liste yayın tarihinden itibaren varsa itirazlarını Sicil Kurulu’na iletebilirler. Sicil Affı süreci sonunda kaydedilenler için genel kurula katılamama/oy kullanamama hükümleri uygulanmaz ve oy haklarını yeni kayıt tarihinden itibaren kullanabilirler. Söz konusu üyelerin kıdem aranan organlara kabulünde geçmiş üyelik dönemleri hesaba dahil edilir.

Üyelik başvurusu yapan kişiler ile ilgili tüzük maddelerinin kontrollerinin sağlandıktan sonra yeni başvuru kabulü yapabiliriz.

Üyelik başvurularını teslim alınırken evrakların tam olduğunun, referans gösterilen kişilerin ve ödeme kontrollerin sağlandıktan sonra üye başvurularının alınması gerekmektedir.  Bu konuda başvuruların Özlüce Tesislerimize yapılmasını, şayet sizlere başvuru bırakılmak istenir ise muhakkak tarafımızdan onay alınması gerekmektedir.

Sicil Affı İçin Gerekli Belgeler:
Form (Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz)
İkametgah
Adli Sicil Kaydı
Kimlik Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf
1400 TL (Nakit)