Genel Kurul Üyeliği

Genel Kurul Üyeliği

YENİ ÜYELİK BAŞVURUSU HAKKINDA
Üyelik Koşulları

Bursaspor’a üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır ;

a. Fiil ehliyetine sahip olmak,

b. Dernekler Yasası’nda belirtilen derneklere üye olma koşullarını taşıyan gerçek kişilerden olmak veya kamu görevlileri için ilgili mevzuatta belirtilen koşulları yerine getirmek,

c. Bursa kulüpleri dışında, başka herhangi profesyonel bir kulübe veya bunlarla ilintili bir sivil toplum kuruluşuna üye olmamak,

d. Hakkında; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, sahtecilik, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve  kullanma suçundan, işkence ve eziyet suçlarından ve cinsel istismar suçlarından herhangi birinden kesinleşmiş mahkumiyet kararı  bulunmamak,

e. Bursaspor’a üyelikten kesin suretle çıkartılmamış olmak,

f. Üyelikte iki yılını doldurmuş iki asıl üye ya da Yönetim Kurulu üyelerinden en az bir kişi tarafından önerilmek. Ancak , başvuru yılı dahil olmak üzere Bursaspor Kulübü spor branşlarından herhangi birisine ilişkin, geçmiş iki yıla ait kombine  bilet  sahibi  olduğunu  ispat  eden gerçek kişilerin ve Bursaspor’da lisanslı olarak en az iki yıl spor yapmış sporcuların başka üyelerce önerilmesi gerekmez. Bir  üye, bir yıl  içerisinde en fazla üç kişiyi üyeliğe önerebilir.

g. Giriş ödentisi (1000 TL) ve yıllık ödentiyi (2023 Yılı Aidatı: 400 TL) 1400 TL'yi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerindeki kulüp veznesine yatırmak,

h. Yönetim Kurulu’nca üyeliğine karar verilmiş olmak,

koşullarını taşıyan gerçek kişiler Bursaspor’a üye olabilirler.

Üyelik Başvuru Süreci

Üyelik  başvuruları, her  ayın  ilk 5 (beş)  günü  içerisinde  yapılır. Başvurular, bir  liste  halinde Bursaspor’un resmi  internet  sitesinde  yayınlanır. Üyelik başvuru formunu doldurup  imzalayarak,  Kulüp merkezine teslim eden gerçek kişiler, bu başvuruya,   mevzuatın aradığı ve kulüp tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeleri de ekler. (2 fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah beyannamesi, sabıka kaydı) Başvurular, Üye Kabul ve Sicil  Kurulu tarafından değerlendirilir.

Üyelik  Başvuru Değerlendirme  Süreci

Başvurular, Üye Kabul ve Sicil Kurulunca tüzük hükümlerine göre incelenir. İncelemede;  başvurunun mevzuat  kapsamında üyelik  şartlarını  taşıyıp  taşımadığı, blok  üyelik  veya  benzeri şekilde  Genel  Kurul  iradesini  sakatlayıcı  amaçla  yapılıp  yapılmadığı, üyenin Bursaspor’un  değerlerini  koruyup  koruyamayacağı ve  benzeri hususlar  değerlendirilir. Değerlendirme  sonuçları  Yönetim Kurulu’na  sunulur. 

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, en çok otuz gün içinde Yönetim Kurulu  tarafından karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.

Üyelik  başvurusu  kabul  edilmeyen  kişinin, yeniden üyelik  başvurusu  yapması  için ret  kararı  verilmesi  tarihinden itibaren  1 (bir) yıllık sürenin  geçmesi  gerekir.  

Yeni üye, oy hakkını,  Bursaspor üyeliğine kabulünü izleyen ve  oy  kullanılan  ilk Seçimli Genel  Kurul Toplantısı’ndan  sonra kazanır.

 Detaylı bilgi için 444 1963 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 

Tüzüğümüzün 9.1 maddesi gereği; Bir üye, bir yıl içerisinde en fazla üç kişiyi üyeliğe önerebilir.

Ayrıca; tüzüğümüzün 14. Maddesi hükümlerinde yeni üye başvuruları için aşağıdaki maddelerle ilgili yeni üyelik başvurularının kontrol edilmesi gerekmektedir.

ÜYELİĞE YENİDEN BAŞVURU YAPILMASI

MADDE 14- Üyeliğe yeniden başvuru yapılması durumunda, aşağıdaki esaslar uygulanır .

a. Disiplin cezası niteliğindeki kesin çıkarılma hali dışında, üyeliği herhangi bir nedenle sona eren kişiler, Bursaspor üyeliğine yeniden başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunanların Bursaspor’a üyeliğine engel halinin bulunmaması şarttır.

b. Yeniden üyelik başvurusunda bulunan kişiler hakkında, yeni üye kabul hükümleri uygulanır. Bu kişilerin geçmişte kulüpte üye oldukları süre, kıdem aranan hususlarda yeniden gerçekleşen üyelik sürelerine dahil edilir. c. Yıllık ödenti borcu nedeniyle üyelikten çıkartılan üye; yeniden üyelik başvurusu yaptığı tarihte geçerli olan yıllık üyelik ödentisinin üç katı kadarı ile birlikte, giriş ve yıllık ödentisini ödemesi durumunda, yeniden üyelik başvurusu yapabilir.

d. İstifa eden üye, yeniden üyelik başvurusu yaptığı tarihte geçerli olan yıllık üyelik ödentisinin beş katı kadarı ile birlikte, giriş ve yıllık ödentisini ödemesi durumunda , yeniden üyelik başvurusu yapabilir. Spor federasyonlarında kurul üyeliği ya da görev alma sebebiyle, kulüp üyeliğinden istifa eden kişiler bakımından ise bu şart aranmaz.

Üyelik başvurusu yapan kişiler ile ilgili tüzük maddelerinin kontrollerinin sağlandıktan sonra yeni başvuru kabulü yapabiliriz.

Üyelik başvurularını teslim alınırken evrakların tam olduğunun, referans gösterilen kişilerin ve ödeme kontrollerin sağlandıktan sonra üye başvurularının alınması gerekmektedir.  Bu konuda başvuruların Özlüce Tesislerimize yapılmasını, şayet sizlere başvuru bırakılmak istenir ise muhakkak tarafımızdan onay alınması gerekmektedir.

Üyelik başvuru formunu buradan indirebilirsiniz