TC Kimlik No
Şifre

Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı 26 Haziran 2018 tarihinde yapılan Seçimli Divan Kurulu Toplantısında seçilerek 3 yıl boyunca görev yapmaya yetkilendirilmiştir. 

Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'nı İdris Sevinç yapmakta. 


DİVAN BAŞKANLIK KURULU BAŞKANLIĞI

 

Başkan : İdris SEVİNÇ
2. Başkan : Av.M.Haluk SİVRİ
Genel Sekreter : Sinan ORAL
Üye : İbrahim İTEM
Üye : Şükrü AKYOLLU

Yedek Üye : Caner Sungur
Yedek Üye : Abdullah Erdem
Yedek Üye : Sevnur Balcı
Yedek Üye : Alper Öncel
Yedek Üye : Erdem Aydın

 

Divan Kurulunun Görev ve Yetkileri

- Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu’nu seçmek,

- Tüzüğün, Bursaspor Divan Kurulu ile ilgili maddelerini izlemek ve görüş bildirmek,

- Gerekli durumlarda tüzüğü inceleyip görüş bildirmek,

- Yönetim Kurulu’nca tüzüğe uygun olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip görüş bildirmek,

- Tüzüğün uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkları, taraflardan birinin Yönetim Kurulu aracılığıyla başvurması durumunda incelemek ve sonucu Yönetim Kurulu’na bildirmek,

- Genel Kurul’a kendi ve Bursaspor’un çalışmaları ile ilgili görüşlerini ve ilerisi için dilek ve önerilerini bildirmek üzere, Divan Başkanlık Kurulu’nca hazırlanacak raporları görüşerek karara bağlamak,

- Organlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, gerekli önerilerde bulunmak,

- İncelemeyi gerektiren konularda yardımcı kurullar oluşturmak, verilecek raporlar için görüş bildirmek,

- Yönetim Kurulu’nun her türlü etkinlik ve uygulamalarını izlemek, gereğinde Yönetim Kurulu’ndan bilgi istemek, gerek gördüğünde iç denetim organı olan Denetleme Kurulu vasıtasıyla inceleme yaptırmak, gerekirse bu incelemenin sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunmak, öneri ve istekte bulunmak,

- Gerekirse Bursaspor’un gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konularda tüzük hükümlerine ve bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını Denetleme Kurulu vasıtasıyla inceletmek, sonuca göre alacağı kararları Yönetim Kurulu’na dilek ve öneri olarak bildirmek, gerekirse alacağı yeni bir kararla ilk Seçimli Genel Kurul’a sunmak,

- Denetleme Kurulu’nun hazırlayıp sunacağı raporları inceleyerek, Denetleme ve Yönetim Kurullarından bilgi ve açıklama istemek, raporlar ile ilgili olarak ilgilileri uyararak sorunların çözülmesini sağlamak,

- Gereğinde tüzüğün değiştirilmesi için Yönetim Kurulu’na görüş bildirmek.